1. Muzeum
 2. >
 3. Normy redakcyjne

Normy redakcyjne

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Normy redakcyjne

 

 1. Kwestie techniczne: 

Format książki przesłanej do redakcji: dokument .doc lub .docx (nie przyjmujemy plików .pdf)

 • Dopuszczamy przesyłanie książki podzielonej na części/rozdziały zawarte w osobnych plikach, odpowiednio ponumerowanych
 • Czcionka podstawowa: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
 • Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, sekcji można składać czcionką Arial, ewentualnie w większym rozmiarze
 • Na końcu tytułu książki, rozdziału, podrozdziału prosimy nie stawiać kropki
 • Pierwszy akapit danego rozdziału/podrozdziału prosimy pozostawiać bez wcięcia akapitowego.
 • W pozostałych akapitach stosujemy wcięcia.
 • Prosimy nie stosować numeracji stron, podziałów na sekcje, automatycznych nagłówków itp. – utrudnia to skład książki
 • Ilustracje prosimy przesyłać osobno, odpowiednio opisane, w tekście książki zaś powinna znajdować się precyzyjna informacja o ich docelowej lokalizacji i podpisach
 • Tabele prosimy umieszczać w tekście książki. Należy pamiętać, że docelowa strona publikacji jest węższa niż strona A4 (standardowa dla Worda) i ostateczny kształt tabeli będzie wyglądał inaczej. Sugerujemy składanie ich mniejszą czcionką. Uwaga: przypisy do tabel formatujemy ręcznie (stosując indeks górny) i umieszczamy pod daną tabelą.
 • Strona znormalizowana tekstu to 1800 znaków (wraz ze spacjami). Arkusz redakcyjny to 40 tys. znaków (ok. 22 strony). Objętość książki liczymy w tych właśnie wartościach, a nie w stronach programu Word.
 • Liczbę znaków można sprawdzić klikając Statystykę wyrazów (w nowym Wordzie mieści się ona w zakładce Recenzja)
 1. Cytaty 
 • Cytaty o długości do 4 linijek umieszczamy w cudzysłowie drukarskim („”); nie stosujemy kursywy. Jeśli wewnątrz cytatu musimy także zastosować cudzysłów (tzw. cudzysłów zagnieżdżony), powinno to wyglądać następująco:

 

„Cytat »wewnątrz« cytatu”.

 

Proszę zwrócić uwagę na brak spacji przy cytatach, formę i kierunek strzałek cudzysłowu wewnętrznego,

a także kropkę po zamknięciu cudzysłowu.

 

 • Cytaty dłuższe niż 4 linijki wyodrębniamy do osobnego akapitu i składamy czcionką o rozmiarze 10. Nie stosujemy tutaj cudzysłowu ani kursywy, za to zostawiamy u góry i u dołu pustą linię, a cały cytat wcinamy z lewej strony.
 • Opuszczenia w cytacie sygnalizujemy zapisem […] lub (…). Prosimy konsekwentnie trzymać się wybranej notacji. Uwaga: trzykropek uzyskujemy w Wordzie poprzez wciśnięcie klawiszy prawy Alt + kropka
 • Jeśli z powodów gramatycznych pierwszą literę cytatu musimy zmienić z małej na dużą lub odwrotnie, stosujemy zapis: „[c]ytat” lub „[C]ytat”
 1. Przypisy 
 • Nasze wydawnictwo preferuje przypisy dolne. Prosimy składać je czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstęp pojedynczy, bez wcięcia i numerować w sposób ciągły, z zastosowaniem numeracji arabskiej.
 • W przypisach należy konsekwentnie stosować notację łacińską lub polską:

 

ibid./ibidem, op. cit., vide itd. lub tamże, dz. cyt., zob. itd.

 

Po skrótach zapisanych kursywą znak przestankowy zapisujemy tekstem prostym.

 

 • Jeśli przedmiotem przypisu jest odniesienie do cytowanej publikacji, powinno mieć ono formę następującą:

 

 1. Kowalski, Tytuł książki. Razem z podtytułem, Wydawca, Miasto 2013, s. 78.
 2. Kowalski, Tytuł rozdziału [w:] Tytuł publikacji zbiorowej, Wydawca, Miasto 2013, s. 78.
 3. Kowalski, Tytuł artykułu [w:] „Tytuł czasopisma”, t. 13, 1968, z. 3, s. 55
 4. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Dziennika”, nr 25, 12. 09.2013, s. 2.

 

Uwaga: przy pierwszym przywołaniu publikacji podajemy pełne dane bibliograficzne, przy następnych

– skrócone.

 

 • Znacznik przypisu prosimy umieszczać przed znakiem przestankowym (kropką, przecinkiem, średnikiem itd.), a w przypadku cytatu – po cudzysłowie, a przed znakiem przestankowym: „cytat”3
 • W szczególnych przypadkach dopuszczamy przypisy bibliograficzne tzw. amerykańskie (w tekście),w następującej formie:

 

(Kowalski, 1995: 56)

 

 

 1. Bibliografia 

 

 • Zasoby archiwalne:

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

Zespół: CK Dyrekcja Policji w Krakowie; Akta Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie.

 

 • Publikacje zwarte:

 

Kraszewski Piotr, Polska emigracja zarobkowa w latach 1870–1939. Praktyka i refleksja, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 1995.

 

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. Andrzej Pilch, PWN, Warszawa 1984

 

Murdzek Benjamin F., Emigration in Polish Social-Political Thought 1870–1914, Columbia University Press, New York 1977.

 

 • Artykuły lub rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 

Kołodziej Edward, Polacy w Ameryce Łacińskiej wobec kwestii odrodzenia niepodległego państwa polskiego [w:] Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczpospolitej 1914–1921, red. Adam Koseski, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 1999, s. 170–194.

 

 • Artykuły w czasopismach i periodykach naukowych:

 

Kania Marta, „Nowa Polska” – plany kolonizacji polskiej w Brazylii, „Przegląd Polonijny”, 2004, z. 4, s. 132–142.

 •  Artykuły w prasie:

 

Warchałowski Kazimierz, W przewidywaniu. Kilka uwag z powodu zagrażającej nowej gorączki 

brazylijskiej, „Kurier Warszawski”, nr 297, 27.10.1907, s. 2–3.

 

 • Źródła internetowe:

 

Rowlett Russ, How Many? A Dictionary of Units of Measurement, University of North Carolina at Chapel Hill, 2012, www.unc.edu/~rowlett/units/introd.html [dostęp: 08.09.2013].

 

 • Prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 

– imiona autorów, redaktorów, tłumaczy zapisujemy w wersji pełnej

– jeśli autorów, redaktorów, tłumaczy jednej publikacji jest więcej, podajemy wszystkich

– zawsze podajemy wydawcę publikacji zwartych, a także ewentualną nazwę serii oraz numer tomu w

przypadku publikacji wielotomowych

– w przypadku artykułów oraz rozdziałów podajemy przedział stron, na których się mieści

– w przypadku publikacji obcojęzycznych zachowujemy oryginalną pisownię nazwisk, tytułów (uwaga na

małe/wielkie litery), wydawnictw, nazw własnych

– po tekście kursywą znaki przestankowe zapisujemy tekstem prostym

– przed [w:] nie stosujemy przecinka

– na końcu adresu bibliograficznego stawiamy kropkę

 

 

 1. Pisownia i styl 

 

Zapis nazw własnych i wyrażeń obcych

 

 • W imionach i nazwiskach obcojęzycznych stosujemy pisownię oryginalną, bez względu na ewentualną odmianę przez przypadki:

 

Gabriela Garcíi Márqueza, z Felipe Gonzálezem

 

 • Uwaga na pisownię nazw odmienionych:

 

Márqueza nie: Márquez’a

Bougainville’a, Bolugainville’em nie: Bougainvilla, Bougainvillem

Lorki nie: Lorci

Salvadora Dalí / Dalego nie: Daliego (ale: Gaudiego)

 

 • W przypadku nazw i nazwisk obcych o ustalonej wersji polskiej stosujemy właśnie tę pisownię:

 

Jerzy Waszyngton, rzeka Urugwaj, stan Parana, Madryt, Sewilla, Gwadalkiwir, Kordyliera

 

 • Słowa obce (niebędące nazwami własnymi) zapisujemy kursywą:

 

notabene, alter ego, hidalgo, bandeirantes

 

 

 1. Zapis dat i liczb (prosimy zwrócić uwagę na spacje) 

 

 • w 1945 r. / roku wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • w roku 1945
 • w XIX w. / wieku wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • w wieku XIX
 • w drugiej połowie XX w. / wieku
 • w latach 1990–2005
 • półtora roku
 • dwudziestowieczny nie: XX-wieczny · czteroosobowy nie: 4-osobowy, 4-roosobowy
 • dwudziestopięciolecie, 25. rocznica nie: 25-lecie
 • o godz. / godzinie 18 wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • (w dniu / dnia) 14 listopada 1935 r. / roku
 • II wojna światowa (nie: Druga Wojna Światowa)
 • liczebniki 1–10 zapisujemy słownie, wyższe – cyframi: pięć osób, ale 35 m / metrów
 • konsekwentnie stosujemy skróty typu km, tys., mln – lub pełne słowa
 1. Przykłady skrótów 
 • np.
 • tzw., tj.
 • m.in. (bez spacji!)
 • itd., itp., etc.
 • jw.
 • ok. (= około)
 • pw. (= pod wezwaniem)
 • św. św. (= święci)
 • oo. (ojcowie – zakonnicy), ss. (siostry zakonne), ks.
 • im.
 • kpt., mjr (bez kropki!), gen.
 • ul., pl.
 • nr
 • p.n.e. = przed naszą erą,
 • n.p.m. = nad poziomem morza,
 • °C
 • %
 • ha (= hektar)
 • m, cm, mm,
 • m², m³
 • kg, g, t (= tona)
 • zł, €, $
 1. Łącznik (dywiz) i półpauza (myślnik) 

 

łącznik (-) jest krótki; stosuje się go np. w następujących złożeniach:

 

biało-czerwony

serbsko-chorwacki

renesansowo-barokowy

cztero- lub pięcioletni

południowo-zachodni

 

 • pauza (–) jest dłuższa; można ją uzyskać przez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku „-” na klawiaturze numerycznej. Stosuje się ją jako klasyczny myślnik w tekście ciągłym, w dialogach, a także np. w następujących złożeniach:

 

3–4 metry

20–25 listopada

w latach 2000–2004

spór na linii Hiszpania – Francja

pociąg relacji Warszawa – Kraków

 

W razie pytań chętnie służymy pomocą.

Facebook

YouTube