Statut LTN-K

Statut Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

(z poprawkami wprowadzonymi przez VII Walne Zgromadzenie LTN-K, Warszawa 2006)

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

Par. 1.

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne zwane dalej Towarzystwem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. PRL nr 20, poz. 104, z dnia 10 kwietnia 1989 r., z późniejszymi zmianami).

 

Par. 2.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

 

Par. 3.

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Środowiska polonijne, za zgodą władz naczelnych Towarzystwa mogą tworzyć koła lub oddziały w krajach swego zamieszkania.

 

Par. 4.

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej i podłużnej oraz znaczka organizacyjnego jako symbolu organizacji.

 

Par. 5.

Towarzystwo ma prawo powoływać oddziały regionalne i koła na zasadach określonych statutem. Towarzystwo, oddziały i koła mogą tworzyć sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne.

 

Par. 6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym zakresie działania.

 

Par. 7.

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 

Rozdział II.

Cele i środki działania

 

Par. 8.

 1. Celem Towarzystwa jest:
 2. a) organizowanie środowisk naukowych, twórczych i inteligenckich w kraju i za granicą, w celu poznawania współczesnych i przyszłych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego oraz krzewienia kultury i postępu społeczno-gospodarczego obejmującego aspiracje i potrzeby całego narodu, a w szczególności jego warstw ludowych;
 3. b) tworzenie intelektualnego zaplecza dla ruchów społecznych i organizacji politycznych stawiających sobie za cel organizowanie życia państwowego w oparciu o ideały sprawiedliwości społecznej;
 4. c) oddziaływanie na społeczeństwo w duchu poszanowania każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, statusu majątkowego, stosunku do religii i wykształcenia;
 5. d) prowadzenie badań dotyczących szeroko rozumianych problemów wsi i rolnictwa, historii i kultury wsi, czynników rozwoju razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym (ekorozwoju) oraz uczestnictwa w nim regionów i społeczności lokalnych;

d1) prowadzenie działalności edukacyjnej na wszystkich szczeblach i we wszystkich typach kształcenia;

 1. e) umacnianie więzi środowisk twórczych naukowych, kulturalnych, oświatowych i inteligenckich ze społeczeństwami lokalnymi, we wsiach i miastach;
 2. f) organizowanie współpracy i podtrzymywanie kontaktów osobistych inteligencji pochodzenia ludowego;
 3. g) sprawowanie mecenatu wobec młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych w osiąganiu jej celów edukacyjnych i pomoc młodym naukowcom, adeptom sztuki, absolwentom szkół w podejmowaniu pracy w tych środowiskach;
 4. h) popieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą ludową;
 5. i) nawiązywanie kontaktów ze środowiskami Polonii dla pobudzania jej świadomości narodowej, języka i kultury polskiej, przybliżania jej zagadnień politycznych i gospodarczych kraju oraz podejmowanie współpracy w dziedzinie realizacji celów Towarzystwa;
 6. j) reprezentowanie interesów Towarzystwa wobec innych organizacji społecznych w kraju i za granicą oraz wobec organów administracji samorządowej i państwowej.
 7. Środki działania:
 8. a) organizowanie badań naukowych, konferencji, zjazdów, spotkań, odczytów;
 9. b) opracowywanie raportów, studiów i analiz dotyczących rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem wsi i małych miast;
 10. c) wydawanie własnych publikacji i czasopism;

d/ prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

 1. e) powoływanie fundacji służącej celom Towarzystwa;
 2. f) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność promowaną przez Towarzystwo;
 3. g) pomoc w prowadzeniu działalności archiwalnej i muzealnej oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej;
 4. h) organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów stypendialnych i specjalistycznych;
 5. i) nawiązywanie współpracy z podobnymi towarzystwami w kraju i za granicą;
 6. j) gromadzenie zbiorów bibliotecznych i materiałów związanych z działalnością Towarzystwa.

 

Rozdział III.

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

 

Par. 9.

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, które aktywnie pragną działać społecznie oraz wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność Towarzystwa.
 2. Osoba prawna reprezentowana jest w Towarzystwie przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.

 

Par. 10.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

Par. 11.

 1. Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która:
 2. a) ukończyła lat 18,
 3. b) posiada dorobek naukowy lub kulturotwórczy, bądź wykazuje szczególne zainteresowanie tą działalnością;
 4. c) zgłosiła na piśmie swoje przystąpienie do Towarzystwa,
 5. d) została doń przyjęta przez Zarząd Koła, a jeżeli takowe nie istnieje przez Zarząd Oddziału, a z braku tegoż przez Zarząd Główny.
 6. Od uchwały pisemnej odmawiającej przyjęcia do Towarzystwa, ubiegający się ma prawo wnieść zażalenie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Par. 12.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna pragnąca wspomagać pracą, lub innego rodzaju pomocą, usługą albo też wspierać finansowo działalność Towarzystwa.

Członek wspierający ma prawo:

1) brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

2) brać udział w Walnym Zgromadzeniu, zebraniu, z głosem doradczym,

3) nosić odznakę organizacyjną.

 

Par. 13.

Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne Zgromadzenie, za szczególne zasługi położone na rzecz Towarzystwa; członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo:

1) brać udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

2) nosić odznakę organizacyjną.

 

Par. 14.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

2) uczestniczyć w zebraniach członkowskich,

3) nosić odznakę organizacyjną,

4) przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Towarzystwa.

 

Par. 15.

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1) propagować idee i cele działalności Towarzystwa,

2) brać udział w pracach Towarzystwa,

3) opłacać składki członkowskie.

 

Par. 16.

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje:
 2. poprzez dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu Koła,
 3. na skutek śmierci,
 4. na skutek skreślenia z braku nieusprawiedliwionej aktywności trwającej przez okres 2 lat,
 5. w wyniku wykluczenia z Towarzystwa na skutek orzeczenia Statutem uprawnionego organu, np. za niegodne postępowanie członka Towarzystwa,
 6. w przypadku likwidacji osoby prawnej bądź jej rezygnacji z członkostwa,
 7. przynależność członka honorowego ustaje na skutek śmierci lub rezygnacji.
 8. Od uchwały Zarządu Głównego pozbawiającego członkostwa przez skreślenie bądź wykluczenie służy osobie zainteresowanej prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

III. Do czasu powzięcia decyzji przez organ odwoławczy, odwołujący jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

Rozdział IV.

 

Par. 17.

 1. Wysokość wpisu składki członkowskiej, termin płatności ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 2. Uzupełnienie składu władz wszystkich szczebli następuje w drodze kooptacji do wysokości l/3 członków władz pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V.

Par. 18.

Władzami Towarzystwa są:

 1. a) Walne Zgromadzenie,
 2. b) Zarząd Główny,
 3. c) Komisja Rewizyjna,
 4. d) Sąd Koleżeński.

 

Par. 19.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa, uczestniczą w nim wszyscy członkowie.

 

Par. 20.

Jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy liczbę 200 osób, Zarząd Główny Towarzystwa może podjęć uchwałę, iż Walne Zgromadzenie stanowić będą delegaci wybrani przez terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa w proporcji ustalonej przez Zarząd Główny.

 

Par. 21.

Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym, lub gdy zaistnieją okoliczności, w trybie nadzwyczajnym.

 

Par. 22.

Kadencja wszystkich statutowych organów trwa 3 lata.

 

Par. 23.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na 3 lata.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za okres sprawozdawczy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie skwitowania ustępującemu Zarządowi,

4) zapoznawanie się ze sprawozdaniami Sądu Koleżeńskiego,

5) rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Towarzystwa na następną kadencję,

6) zmiana statutu Towarzystwa,

7) wybór władz Towarzystwa,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątku Towarzystwa,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Towarzystwa,

10) nadawanie godności członka honorowego,

11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie upoważnia do działania innych organów Towarzystwa,

12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa,

13) ustalanie wysokości składki.

 

Par. 24.

 1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego samego porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Zmiana statutu Towarzystwa i jego rozwiązanie wymaga większości 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.

 

Par. 25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:

1) na mocy poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

2) na mocy uchwały Zarządu,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

4) na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania,

5) na żądanie przynajmniej trzech zarządów regionalnych lub terenowych (wojewódzkich), jeżeli takowe funkcjonują.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

 

Par. 26.

 1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym mają ci członkowie, którzy spełniają wymagane warunki statutowe.
 2. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu można realizować tylko osobiście.
 3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mają członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

 

Par. 27.

 1. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, z podaniem miejsca, daty i porządku obrad, Zarząd Towarzystwa przesyła członkom co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada warunkom jak w ust. l, z tym, że zawiera informację na czyje żądanie zostaje zwołane.

 

Par. 28.

 1. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje i przewodniczy mu przewodniczący, jego zastępca i sekretarz, wybrani spośród uczestników posiedzenia.
 2. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący i protokolant sekretarz.

 

Par. 29.

O jawności lub tajności głosowania poszczególnych wniosków na Walnym Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

Par. 30.

Zarząd Główny Towarzystwa składa się z: od 15 do 35 osób.

 

Par. 31.

 1. Zarząd Główny Towarzystwa wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swego grona 9 członków Prezydium Zarządu, w tym: prezesa, 2 zastępców, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika i 2 członków Prezydium.
 2. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na pół roku.
 3. Prezydium Zarządu Głównego odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne powołują przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza i 2 członków Prezydium.
 5. Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy:
 6. a) wykonywanie uchwał i zaleceń Zarządu Głównego,
 7. b) kierowanie na bieżąco sprawami Towarzystwa,
 8. c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego.

 

Par. 32.

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani do Zarządu.

 

Par. 33.

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
 2. a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa lub na jego zlecenie – członka Prezydium,
 3. b) kierowanie sprawami Towarzystwa,
 4. c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 5. d) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia,
 6. e) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
 7. f) administrowanie majątkiem Towarzystwa w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
 8. g) powoływanie, nadzorowanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów lub kół, gdzie nie funkcjonują oddziały.

Funkcja nadzorcza Zarządu Głównego występuje wówczas, gdy podległe jednostki naruszają prawo, statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub nie wykonują zaleceń organów kontrolnych administracji państwowej.

Stopniowanie elementów nadzorczych zależy od uznania i wagi zagadnienia ocenianego przez Zarząd Główny,

 1. h) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Działania pociągające za sobą zobowiązania finansowe wymagają podpisu dwóch – członków Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału, w tym prezesa lub jego zastępcy, skarbnika lub jego zastępcy.

 

Par. 34.

 1. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym prezesa lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

Par. 35.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się od 5 do 9 członków, w tym:

przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków.

 1. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych organów Towarzystwa, poza pracami w sekcjach lub klubach.

 

Par. 36.

 1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i statutem działalnością Towarzystwa. Dokonuje kontroli finansowej w czasie dowolnym, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualnie zalecenia. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
 2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego przy obecności co najmniej 1/2 składu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Par. 37.

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się od 5 do 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami na tle pracy w Towarzystwie.
 3. Sąd Koleżeński może w zależności od wagi sprawy:
 4. a) zwrócić ustnie uwagę członkowi na jego niewłaściwe postępowanie,
 5. b) upomnieć na piśmie,
 6. c) wnioskować o skreślenie bądź wykluczenie z Towarzystwa.
 7. Uchwały Sądu zapadają większością głosów. Od uchwały Sądu – stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

 1. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa powiadamia osoby odwołujące się od decyzji Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział VI.

Oddziały Towarzystwa

 

Par. 38.

 1. Zarząd Główny powołuje Oddział Towarzystwa w terenie grupujący około 15 członków
 2. Oddziały Towarzystwa kierują działalnością Towarzystwa na oznaczonym terenie.
 3. Obszar działania, nazwę oddziału określa Zarząd Towarzystwa.

 

Par. 39.

Władze Oddziału:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Oddziały mogą tworzyć sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne.

 

Par. 40.

Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i do jego kompetencji należy:

 1. a) w oparciu o program Towarzystwa uchwalanie własnego programu, planu działania dostosowanego do specyfiki środowiska, na terenie którego działa;
 2. b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. d) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 5. e) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych, budżetowych, gospodarczych, wydawniczych i związanych ze zmianą masy majątkowej;
 6. f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego wniesionych przez członków Towarzystwa;
 7. g) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa; jeżeli Zarząd Towarzystwa tak postanowi.

 

Par. 41.

Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, który zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed zebraniem.

 

Par. 42.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

 1. Członkowie Towarzystwa przynależni do Oddziału z prawem głosu.
 2. Przedstawiciele organów naczelnych Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi i wspierający Towarzystwo z głosem doradczym.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają według zasad podanych w § 24 Statutu.

 

Par. 43.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd na żądanie:

 1. a) władz naczelnych Towarzystwa,
 2. b) uchwały Zarządu Oddziału,.
 3. c) Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. d) 1)5 członków Oddziału,
 5. e) Walne Zgromadzenie Oddziału winno być zwołane w ciągu 2 m-cy od daty złożenia wniosku (Art. 28, pkt. 2 Statutu ma analogiczne zastosowanie).

 

Par. 44.

1.Zarząd Oddziału składa się z 7 do 15 osób i jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium, w składzie:

– prezes,

– 1-2 zastępców,

– sekretarz,

– skarbnik,

– 2 członków Prezydium.

 1. Sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne powołują przewodniczącego sekcji, zastępcę i sekretarza oraz członków Prezydium.

 

Par. 45.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z zadaniami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Reprezentowanie interesów Towarzystwa na obszarze działania.
 3. Współpraca z Zarządem Głównym Towarzystwa.
 4. Wykonywanie czynności zleconych przez władze nadrzędne Towarzystwa.
 5. Jeżeli nie istnieją koła – przyjmowanie członków zwyczajnych oraz ich skreślanie bądź wykluczanie.
 6. Inne działania, wymienione posiłkowo w art. 33 Statutu Towarzystwa.

 

 

Par. 46.

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 

Par. 47.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób, w tym z: przewodniczącego, zastępcy i członków.

 

Par. 48.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu prac Oddziału.
 2. Składa Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskami o udzielenie skwitowania Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Komisja ma prawo wnioskować o zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 

Par. 49.

Walne Zgromadzenie Oddziału w miarę potrzeby może powołać Sąd Koleżeński, wówczas uprawnienia tegoż Sądu są analogiczne jak Sądu przy organach naczelnych Towarzystwa. Przepisy § 37 stosuje się odpowiednio z wyjątkiem pkt. 4, w tym wypadku odwołanie przysługuje do Sądu Koleżeńskiego przy władzach naczelnych.

 

Rozdział VII.

Par. 50

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
 2. a) wpływy z wpisowego i składek,
 3. b) z działalności gospodarczej i imprez naukowych i kulturalnych,
 4. c) z sum pochodzących od członków wspierających,
 5. d) z fundacji, z dotacji, darowizn, zapisów.
 6. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie celom Towarzystwa.

III. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku.

 

Par. 51.

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu