Historia

Pisma wybrane

Józef Zieliński
Kategoria:

50 

Opis

Warszawa 2023; s. 373, nlb. 3.

Spis treści:

O śp. Józefie Zielińskim słów kilkoro- dr. Andrzej Sowa

Korsuń 1648 (praca magisterska)

Wielka Armia Napoleońska 1812 (praca doktorska)

Młodzież chłopska na studiach(praca habilitacyjna)

Nota edytorska

W tomie Pism wybranych Józefa Zielińskiego (1945-1980) prezentujemy trzy praca naukowe cenionego historyka wojskowości i socjologa, które powstały na Uniwersytecie Warszawskim. Praca ,,Korsuń,, 1648 pisana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Janusza Wolińskiego, to nowatorska analiza przygotowania i przebiegu przegranej przez Polaków bitwy z kozacko-tatarskimi wojskami atamana Chmielnickiego oraz  znaczenia tej przegranej dla Rzeczypospolitej w połowie XVII w.

Najobszerniejsza z zamieszczonych w tomie prac, ,,Wielka Armia Napoleońska 1812,, dysertacja doktorska Autora, której promotorami byli prof. Stanisław Herbst i prof. Andrzej Zahorski , to nie tylko wnikliwe omówienie struktury i siły oręża Wielkiej Armii Napoleońskiej 1812r. czy pochodzenia społecznego kadry dowódczej, ale także obszerna analiza tzw. systemu napoleońskiego, czyli związku państw europejskich będących satelitami Francji. Wyniki badań autora pozwoliły mu wskazać na wojskowe, ale także społeczne znaczenie Wielkiej Armii Napoleońskiej dla przemian w XIX-wiecznej Europie. Rezultatem drugiego nurtu zainteresowań badawczych Autora jest interdyscyplinarna praca ,,Młodzież chłopska na studiach,,, która powstała przy naukowej współpracy dra J. Zielińskiego z prof.dr.hab. Józefem Kukułką. W Przedmowie do tej rozprawy habilitacyjnej pisze on ,,Największą zasługą Autora było i pozostaje to, że odważył się wejść na nieznany i rozległy obszar badawczy. Podjął ten temat z właściwą mu i godną podmiotu pasją badawczą. Usytuował go na pograniczu kilku dyscyplin i zaproponował wielodyscyplinarny model jego analizy. […].

Praca może […] wzbogacić refleksję, rezultatem będzie doskonalenie działań praktycznych w zbiorowym interesie narodowym”.