Polska i Brazylia – bliższe, niż się wydaje

Jerzy Mazurek (red.)

Cena: 30.00 

Kategoria:

Opis

Warszawa 2020, s. 776.

Stosunki pomiędzy omawianymi państwami od samego początku były oparte na historycznych więzach oraz wspólnych zasadach i dążeniach, takich jak wolność, demokracja czy idea rozwoju gospodarczego. Na zadziwiające podobieństwa pomiędzy Polską a Brazylią – szczególnie jeśli chodzi o rozwój gospodarczy – zwracał wielokrotnie uwagę prof. Marcin Kula. Widoczne są one w epoce nowożytnej (XVI–XVIII wieku), choć nie brak ich także w odniesieniu do XIX i XX wieku. W okresie międzywojennym oba kraje zmagały się z podobnymi problemami gospodarczymi oraz feudalną strukturą społeczną. Przemysł słabo modernizował kraj i jego strukturę społeczną, w której dominowały elity polityczne wywodzące się z wyższych warstw społecznych (ziemiańsko–arystokratycznych). Zarówno w Polsce, jak i w Brazylii wojsko było rozczarowane osiągniętym stanem kraju – z czego w Polsce wyniknął zamach stanu w roku 1926, w Brazylii zaś powstania tenentes, ukoronowane rewolucją 1930 roku. Główni liderzy tych zamachów, zarówno Getúlio Vargas (1882–1954), jak i Józef Piłsudski (1867–1935), odcisnęli swe piętno w każdej dziedzinie życia społecznego, gospodarczego i politycznego swoich krajów.

Ze Wstępu

Od redaktora / Do Redator
Słowo wstępne
Prefácio
Hadil Fontes da Rocha Vianna, 100 lat przyjaźni brazylijsko-polskiej/100 anos da amizade entre o Brasil e a Polônia
Jakub Skiba, 100 lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Brazylią/100 anos das relações diplomáticas entre a Polônia e o Brasil
Stanisław Pawliszewski, 90 lat Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego/90 anos da Sociedade Polono-Brasileira
Rozdział I. Brazylia – od mocarstwa lokalnego do globalnego/Capítulo I. Brasil − de potência local à potência global
Marcin Gawrycki, Polityka zagraniczna Brazylii/Política externa do Brasil
Monika Sawicka, Tupi or not tupi, czyli rzecz o brazylijskiej tożsamości i polityce zagranicznej/Tupi or not tupi ou sobre a identidade brasileira e política externa
Tomasz Rudowski, Strategie rozwoju Brazylii w perspektywie historycznej/Estratégias de desenvolvimento do Brasil na perspectiva histórica
Magdalena Smorczewska, Juscelino Kubitschek widziany oczami Brasílii/Juscelino Kubitschek do ponto de vista de Brasília
Weronika Siewierska, Kultura brazylijska i świat wyobraźni dziecięcej w muzyce Heitora Villa-Lobosa/Cultura brasileira e o universo imaginário infantil na música de Heitor Villa-Lobos
Dinameire Oliveira Carneiro Rios, Olney São Paulo e o cinema brasileiro: entre o local e o global/Olney São Paulo i kino brazylijskie: między lokalnością a globalnością
Agnieszka Kędracka-Martinez, Edukacja szkolna wśród Indian brazylijskich – wyzwanie dla współczesnej szkoły/Educação escolar indígena no Brasil – um desafio da escola contemporânea
Rozdział II. Polska – Brazylia: 100 lat stosunków dyplomatycznych/Capítulo II. Polônia – Brasil: 100 anos de relações diplomáticas
Marcin Kula, Rutyna, ale też podobne ambicje/Rotina, mas também ambições semelhantes
Jerzy Mazurek, Brazylia i Polonia brazylijska wobec niepodległości Polski w latach 1914−1918/Brasil e Polônia diante da independência da Polônia entre os anos 1914−1918
Jerzy Mazurek, Stosunki polsko-brazylijskie w latach 1920−1989/Relações polono-brasileiras no período de 1920−1989

Bartłomiej Znojek, Rozwój stosunków polsko-brazylijskich po 1989 roku/Evolução das relações polono-brasileiras após o ano de 1989
Marek Makowski, Wkład Polonii w rozwój dwustronnych relacji między Polską i Brazylią/Contribuição da comunidade polonesa brasileira nas relações bilaterais entre a Polônia e o Brasil
Rozdział III. Polska – Brazylia: główne płaszczyzny kontaktów/ Capítulo III. Polônia – Brasil: principais contatos
III.1. Społeczność pochodzenia polskiego w Brazylii/III.1. Comunidade de descendência polonesa no Brasil
Elżbieta Budakowska, Etniczność polskich poimigranckich pokoleń w Brazylii jako pomost w rozwijaniu kontaktów z Polską/Etnicidade das gerações polonesas pós-imigratórias no Brasil como
ponte no desenvolvimento dos contatos com a Polônia
Zdzislaw Malczewski, Rola polskiego duszpasterstwa w Brazylii w zachowaniuwięzi Polonii z krajem pochodzenia/ Papel da pastoral polonesa no Brasil na preservaçãodos elos entre os poloneses com seu país de origem
Izabela Stąpor, Słownictwo polonijne w Brazylii jako rezultat kontaktów językowych polsko-portugalskich (na przykładzie „Gazety Polskiej w Brazylii”)/Léxico polonês no Brasil como resultado dos contatos linguísticos polono–brasileiros (o caso específico do jornal „Gazeta Polska w Brazylii”)
Karolina Bielenin-Lenczowska,Diaspora w czasie pandemii. Aktywność Brazylijczyków polskiego pochodzenia w internecie/Diáspora em tempos de pandemia. Atuação dos brasileiros
de descendência polonesa na internet
Adriano Malikoski, Escolas étnicas e redes de sociabilidade (1918−1938).Szkoły etniczne i formy więzi społecznych (1918−1938)
Alcione Nawroski,A nacionalização da educação e uma troca de farpas entre brasileiros e poloneses/Nacjonalizacja oświaty i spory pomiędzy Brazylijczykami a Polakami
Rhuan Targino Zaleski Trindade, „Azas polonesas sob o céu rio-grandense”: a visita de Stanisław Skarżyński a Porto Alegre, 1933/Polskie skrzydła na niebie Rio Grande do Sul: wizyta Stanisława
Skarżyńskiego w Porto Alegre, 1933
Jucelino de Sales, Antoni Dołęga Czerwiński, jego saga, genealogia, legenda i mit/Antoni Dołęga Czerwiński, sua saga, genealogia, história e mito
Natalia Klidzio, Samuel Urys Rawet – brazylijski inżynier i pisarz z Klimontowa/Samuel Urys Rawet – o engenheiro e escritor brasileiro de Klimontów
III.2. Kontakty gospodarcze/III.2. Contatos econômicos
Wojciech Baczyński, Polsko-brazylijskie kontakty biznesowe – zarys problematyki/Contatos comerciais polono-brasileiro – um esboço do problema
Joanna Gocłowska-Bolek,Brazylijski potencjał gospodarczy. Brazylia jako partnerstrategiczny Unii Europejskiej i Polski?/ Potencial econômico brasileiro. Brasil como parceiro
estratégico da União Europeia e da Polônia?
III.3. Polsko-brazylijskie związki literackie, kulturalne i naukowe/III.3. Elos literários, culturais e científicos polono-brasileiros
Henryk Siewierski, Polacy, literatura i kultura polska w Brazylii/Poloneses, literatura e cultura polonesa no Brasil
Gabriel Borowski,O obecności poezji brazylijskiej w Polsce (raz jeszcze): Manuel Bandeira/Sobre a presença da poesia polonesa na Polônia (de novo): Manuel Bandeira
Aleksandra Pluta,Osobisty portret Yana Michalskiego/Um retrato pessoal de Yan Michalski

Krzysztof Smolana, Polskie dziedzictwo archiwalno-biblioteczne w Brazylii/Patrimônio polonês de arquivos e bibliotecas no Brasil
Renata Siuda-Ambroziak, Polsko-brazylijska współpraca naukowa/Cooperação científica polono-brasileira
Samuel Figueira-Cardoso,Os estudos sobre o Brasil em Varsóvia: história, língua e ensino/Studia o Brazylii w Warszawie: historia, język i nauczanie
Jerson Fontana,„A Turma do Dionísio” e os encontros teatrais polono-brasileiros/„Grupa Dionizosa” i polsko-brazylijskie spotkania teatralne
Rozdział IV. POLSKA I BRAZYLIA – bliższe, niż się wydaje/Capítulo IV. POLÔNIA E BRASIL – mais próximo do que parece
IV.1. 90 lat Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego/IV.1. 90 anos da Sociedade Polono-Brasileira
Krzysztof Smolana,Julian Juliusz Szymański – opiekun Polonii i prezes Towarzystwa Brazylijsko-Polskiego im. Ruy Barbosy
Julian Juliusz Szymański – guardião da comunidade polonesa e presidente da Sociedade Brasileiro-Polonesa Ruy Barbosa
Stanisław Pawliszewski, Towarzystwo Polsko-Brazylijskie po II wojnie światowej Sociedade Polono-Brasileira após a II Guerra Mundial
IV.2. Entuzjaści i pasjonaci Brazylii/IV.2. Os entusiastas e os apaixonados pelo Brasil
Wiesław Włodarski, Piotr Cacko,Działania L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy na rzecz propagowania Brazylii – ojczyzny patrona/Ações do L Liceu de Formação Geral com Ramificações de Integração Ruy Barbosa em prol da propagação do Brasil – pátria do Patrono do Liceu
Magdalena Walczuk, Janina Petelczyc, Agata Błoch,Fundacja Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis/Fundação Cultural Brasileira Terra Brasilis
Paweł Kucharczuk,Magia Brazylii w Warszawie/Magia do Brasil em Varsóvia
Longin Kaczanowski, Brazylia – od Bałtyku po Tatry/Brasil – entre o Báltico e os Tatras
Noty o autorach/Notas biográficas

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 9 hours ago

◼️◾️26 września 1944 r. został przez gestapo aresztowany w czasie pacyfikacji podwarszawskiego Międzylesia 👉Stanisław Miłkowski (ur. 6 czerwca 1905 r. w Sikorzycach, pow. Dąbrowa Tarnowska),

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 15 hours ago

🌼🌸🌻Kontynuujemy prezentację prac biorących udział w wystawie "Kwiaty polskie w akwareli" mającej miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejne akwarele pokażemy w następnych postach.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 13 hours ago

Zapraszamy do zapoznania się prelekcją dyrektora MPHRL dr Janusza Gmitruka poświęconej Franciszkowi Kamińskiemu, wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, generałowi dywizji Wojska Polskiego, komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

◼️17 września 1946 r. za tzw. działalność antypaństwową władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie: Stanisława Mierzwę - sekretarza NKW PSL, Stanisława Marcinkowskiego - prezesa Spółdzielni Wydawniczej

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

⬛️83 lata temu 17 września 1939 r. Związek Sowiecki napadł na Polskę. Pragnąc upamiętnić to tragiczne wydarzenia zapraszamy do wysłuchania referatów poświęconych ofiarom sowieckiej agresji,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

Skąd się wzięła 🇺🇦 Ukraina? Od kiedy można mówić o istnieniu państwa ukraińskiego? Jakie były jej losy na przestrzeni dziejów? Zapraszamy do obejrzenia 🎥 cyklu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

📌22 września 2022 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Częstochowie przy ulicy. M. Konopnickiej rozpocznie się wernisaż wystawy "Powstanie zamojskie", na które serdecznie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

🌼🌸🌻Wyśpiewane przez artystów, wytęsknione przez Polaków na emigracji. Symbol szczęścia, miłości, ale i pożegnania. W polskich kwiatach, które stały się tematem pleneru malarskiego w Przewięzi

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

fb.watch/fuE-fbV1BW/ 💚„Kulturalna szkoła na Mazowszu” to program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego, który umożliwia zakup biletów do instytucji kultury samorządu Mazowsza