Myśl Ludowa

Dane podstawowe:

tytuł: „Myśl Ludowa”

Wydawca: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

ISSN: 2080-0029

wersja pierwotna czasopisma: wersja papierowa

na stronie w zakładce „Numery Myśli Ludowej do pobrania / downland in pdf”

znajdują się wszystkie numery czasopisma w formacie pdf.

„Myśl Ludowa” jest indeksowana na Liście B czasopism punktowanych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w bazie Index Copernicus

„Myśl Ludowa” – rocznik – jest periodykiem wydawanym przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Historię jego powstania, misję i zainteresowania badawcze przedstawiono w pierwszym numerze pisma w tytule „Do czytelnika”. Poniżej cytujemy go w całości.

„Myśl Ludowa” jest pismem o charakterze naukowo-popularnym – organem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Potrzeba wydawania pisma zrodziła się w gronie kierowniczym Towarzystwa.

Teraźniejszość i przyszłość – są dwoma obszarami źródło twórczymi naszej inicjatywy. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne jako część składowa polskiego ruchu ludowego wyraża głęboką troskę o stan obecny państwa i jego przyszłość. Tej trosce towarzyszy chęć działania na rzecz godnego miejsca w państwie chłopów i ludzi rolniczego trudu zarówno pod względem prestiżu społecznego jak i statusu materialnego. Troska ta rozciąga się także na inne warstwy świata pracy.

Minęło już 19 lat od przełomu ustrojowego w Polsce a perspektywy na lepsze życie nadal odsuwają się w bliżej nieokreśloną przyszłość. Znów – jak za czasów „realnego socjalizmu” – mówi się, że lepiej będą żyły wnuki. Suwerenność, demokracja, wolny rynek to z jednej strony plusy reform społeczno-ustrojowych – z drugiej zaś jest więcej powodów do rozczarowań i szerokiej fali frustracji społecznej u podstaw, której leżą negatywne zjawiska towarzyszące przebudowie ustrojowej: ogromna skala rozwarstwienia dochodowo-majątkowego, niepotykane do tej pory bezrobocie, marne perspektywy znalezienia pracy, głębokie i trwałe ubóstwo – z tendencją do dziedziczenia, dość duży zasięg tzw. wykluczenia społecznego – tj. miliony ludzi „zbędnych” nie mających materialnych podstaw ludzkiej egzystencji; degradacja państwa – poprzez zaniechanie bądź minimalny zakres realizacji funkcji socjalnej (opieka lekarska – trudny dostęp do edukacji).

Wszystko to prowadzi do zrywania więzi społeczeństwa z instytucjami państwa – co ma szczególny wyraz w dramatycznie niskiej frekwencji wyborczej – do parlamentu i innych instytucji. Jest to proces groźny dla przyszłości Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe niezbyt wyraziście prezentuje dalekosiężną wizję Polski. Tuż po powstaniu – na początku lat 90-tych XX wieku przyjmowało neoagraryzm jako podstawę ideową własnej polityki. Z żalem trzeba stwierdzić, że ruch umysłowy z początku przebudowy ustrojowej – wywołany potrzeba określenia miejsca i roli ludowców w nowej rzeczywistości – dotyczący neoagraryzmu i trzeciej drogi rozwoju społecznego przygasł w latach następnych. PSL kładzie więcej uwagi na taktykę niźli strategię. Jest potrzeba określenia własnej wizji Polski na tle procesu globalizacji.

Niezależną myśl ludową pielęgnują i rozwijają działacze skupieni w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym. Wyrazem tego były przemyślenia dotyczące ekohumanizmu – zaprezentowane na II Kongresie Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Lublinie (wrzesień 2000 r.) a także propozycje wypracowane w LTNK dotyczące ideologii i programu PSL zgłoszone przed VII Kongresem PSL (2004 r.). Uważamy, że suwerenny politycznie ruch ludowy ma szanse rozwoju na przyszłość, jeśli jasno określi własną wizję przyszłego ładu społecznego, własny system wartości (ideologia) i całokształt poglądów na ustrój Polski (program).

Kierowani tymi motywami pragniemy oświadczyć, że bliskie są nam ideały tych organizacji i grup, które zrzeszały inteligencje ludową jak: Zrzeszenie Inteligencji Ludowej Wsi – w ostatnich latach międzywojnia, Związek Pracy Ludowej „Orka” – w latach II wojny światowej oraz skupionych wokół Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, redakcji „Wsi Współczesnej” – w okresie „socrealizmu”.

Warstwa historyczna w naszym piśmie będzie miała miejsce o tyle o ile wskazywać może na źródła dotyczące teraźniejszości i przyszłości. Wszak te dwa ostatnie obszary stanowić będą trzon publikacji. „Myśl Ludowa” obecnie powinna wyrażać poglądy i koncepcje dotyczące całokształtu problemów państwa formułowane z pozycji jedności interesów wsi i chłopów z najżywotniejszymi interesami Polski. Będziemy top czynili tak, jak w okresie międzywojennym Wincenty Witos, a po II wojnie światowej Stanisław Mikołajczyk.

„Myśl Ludowa” nie będzie konkurencją wobec ukazujących się „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego” i „Rocznika Historycznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”. Będzie raczej ich dopełnieniem kładąc akcent nie tyle na to co było – ile na to jak być powinno, na sferę teoretyczno-koncepcyjną, a także na teraźniejszość i przyszłość. Przyszłość oczekiwaną i pożądaną.

Podpisano:

dr Janusz Gmitruk, prezes Zarządu Głównego LTN-K

prof. zw. dr hab. Jan Jachymek, redaktor naczelny

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu