1. Muzeum
 2. >
 3. Normy redakcyjne Biblioteki Iberyjskiej

Normy redakcyjne Biblioteki Iberyjskiej

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Procedura wydawnicza

 1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Rada Wydawnicza, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców.
 2. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także przekłady z literatury pięknej,  wspomnienia, reportaże i publicystykę, a także katalogi i albumy. 
 1. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, jak również to, że jego prawa autorskie do utworu nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom na rzecz osób trzecich. Tym samym autor zaręcza Wydawnictwu, że jego utwór i jego dystrybucja nie będą naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich;
 2. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
 3. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny przebieg procesu wydawniczego, w tym opracowanie redakcyjne.

 

Normy redakcyjne

     1. Kwestie techniczne: 

Format książki przesłanej do redakcji: dokument .doc lub .docx (nie przyjmujemy plików .pdf)

 • Dopuszczamy przesyłanie książki podzielonej na części/rozdziały zawarte w osobnych plikach, odpowiednio ponumerowanych
 • Czcionka podstawowa: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
 • Tytuły rozdziałów, podrozdziałów, sekcji można składać czcionką Arial, ewentualnie w większym rozmiarze
 • Na końcu tytułu książki, rozdziału, podrozdziału prosimy nie stawiać kropki
 • Pierwszy akapit danego rozdziału/podrozdziału prosimy pozostawiać bez wcięcia akapitowego.
 • W pozostałych akapitach stosujemy wcięcia.
 • Prosimy nie stosować numeracji stron, podziałów na sekcje, automatycznych nagłówków itp. – utrudnia to skład książki
 • Ilustracje prosimy przesyłać osobno, odpowiednio opisane, w tekście książki zaś powinna znajdować się precyzyjna informacja o ich docelowej lokalizacji i podpisach
 • Tabele prosimy umieszczać w tekście książki. Należy pamiętać, że docelowa strona publikacji jest węższa niż strona A4 (standardowa dla Worda) i ostateczny kształt tabeli będzie wyglądał inaczej. Sugerujemy składanie ich mniejszą czcionką. Uwaga: przypisy do tabel formatujemy ręcznie (stosując indeks górny) i umieszczamy pod daną tabelą.
 • Strona znormalizowana tekstu to 1800 znaków (wraz ze spacjami). Arkusz redakcyjny to 40 tys. znaków (ok. 22 strony). Objętość książki liczymy w tych właśnie wartościach, a nie w stronach programu Word.
 • Liczbę znaków można sprawdzić klikając Statystykę wyrazów (w nowym Wordzie mieści się ona w zakładce Recenzja)

 

       2. Cytaty 

 • Cytaty o długości do 4 linijek umieszczamy w cudzysłowie drukarskim („”); nie stosujemy kursywy. Jeśli wewnątrz cytatu musimy także zastosować cudzysłów (tzw. cudzysłów zagnieżdżony), powinno to wyglądać następująco:

 

„Cytat »wewnątrz« cytatu”.

 

Proszę zwrócić uwagę na brak spacji przy cytatach, formę i kierunek strzałek cudzysłowu wewnętrznego,

a także kropkę po zamknięciu cudzysłowu.

 

 • Cytaty dłuższe niż 4 linijki wyodrębniamy do osobnego akapitu i składamy czcionką o rozmiarze 10. Nie stosujemy tutaj cudzysłowu ani kursywy, za to zostawiamy u góry i u dołu pustą linię, a cały cytat wcinamy z lewej strony.
 • Opuszczenia w cytacie sygnalizujemy zapisem […] lub (…). Prosimy konsekwentnie trzymać się wybranej notacji. Uwaga: trzykropek uzyskujemy w Wordzie poprzez wciśnięcie klawiszy prawy Alt + kropka
 • Jeśli z powodów gramatycznych pierwszą literę cytatu musimy zmienić z małej na dużą lub odwrotnie, stosujemy zapis: „[c]ytat” lub „[C]ytat”

 

      3. Przypisy 

 • Nasze wydawnictwo preferuje przypisy dolne. Prosimy składać je czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstęp pojedynczy, bez wcięcia i numerować w sposób ciągły, z zastosowaniem numeracji arabskiej.
 • W przypisach należy konsekwentnie stosować notację łacińską lub polską:

 

ibid./ibidem, op. cit., vide itd. lub tamże, dz. cyt., zob. itd.

 

Po skrótach zapisanych kursywą znak przestankowy zapisujemy tekstem prostym.

 

 • Jeśli przedmiotem przypisu jest odniesienie do cytowanej publikacji, powinno mieć ono formę następującą:

 

 1. Kowalski, Tytuł książki. Razem z podtytułem, Wydawca, Miasto 2013, s. 78.
 2. Kowalski, Tytuł rozdziału [w:] Tytuł publikacji zbiorowej, Wydawca, Miasto 2013, s. 78.
 3. Kowalski, Tytuł artykułu [w:] „Tytuł czasopisma”, t. 13, 1968, z. 3, s. 55
 4. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Dziennika”, nr 25, 12. 09.2013, s. 2.

 

Uwaga: przy pierwszym przywołaniu publikacji podajemy pełne dane bibliograficzne, przy następnych

– skrócone.

 

 • Znacznik przypisu prosimy umieszczać przed znakiem przestankowym (kropką, przecinkiem, średnikiem itd.), a w przypadku cytatu – po cudzysłowie, a przed znakiem przestankowym: „cytat”3
 • W szczególnych przypadkach dopuszczamy przypisy bibliograficzne tzw. amerykańskie (w tekście),w następującej formie:

 

(Kowalski, 1995: 56)

 

      4. Bibliografia 

 

 • Zasoby archiwalne:

 

Archiwum Narodowe w Krakowie

Zespół: CK Dyrekcja Policji w Krakowie; Akta Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie.

 

 • Publikacje zwarte:

 

Kraszewski Piotr, Polska emigracja zarobkowa w latach 1870–1939. Praktyka i refleksja, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 1995.

 

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. Andrzej Pilch, PWN, Warszawa 1984

 

Murdzek Benjamin F., Emigration in Polish Social-Political Thought 1870–1914, Columbia University Press, New York 1977.

 

 • Artykuły lub rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 

Kołodziej Edward, Polacy w Ameryce Łacińskiej wobec kwestii odrodzenia niepodległego państwa polskiego [w:] Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczpospolitej 1914–1921, red. Adam Koseski, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 1999, s. 170–194.

 

 • Artykuły w czasopismach i periodykach naukowych:

 

Kania Marta, „Nowa Polska” – plany kolonizacji polskiej w Brazylii, „Przegląd Polonijny”, 2004, z. 4, s. 132–142.

 •  Artykuły w prasie:

 

Warchałowski Kazimierz, W przewidywaniu. Kilka uwag z powodu zagrażającej nowej gorączki 

brazylijskiej, „Kurier Warszawski”, nr 297, 27.10.1907, s. 2–3.

 

 • Źródła internetowe:

 

Rowlett Russ, How Many? A Dictionary of Units of Measurement, University of North Carolina at Chapel Hill, 2012, www.unc.edu/~rowlett/units/introd.html [dostęp: 08.09.2013].

 

 • Prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 

– imiona autorów, redaktorów, tłumaczy zapisujemy w wersji pełnej

– jeśli autorów, redaktorów, tłumaczy jednej publikacji jest więcej, podajemy wszystkich

– zawsze podajemy wydawcę publikacji zwartych, a także ewentualną nazwę serii oraz numer tomu w

przypadku publikacji wielotomowych

– w przypadku artykułów oraz rozdziałów podajemy przedział stron, na których się mieści

– w przypadku publikacji obcojęzycznych zachowujemy oryginalną pisownię nazwisk, tytułów (uwaga na

małe/wielkie litery), wydawnictw, nazw własnych

– po tekście kursywą znaki przestankowe zapisujemy tekstem prostym

– przed [w:] nie stosujemy przecinka

– na końcu adresu bibliograficznego stawiamy kropkę

 

  5. Pisownia i styl 

 

Zapis nazw własnych i wyrażeń obcych

 

 • W imionach i nazwiskach obcojęzycznych stosujemy pisownię oryginalną, bez względu na ewentualną odmianę przez przypadki:

 

Gabriela Garcíi Márqueza, z Felipe Gonzálezem

 

 • Uwaga na pisownię nazw odmienionych:

 

Márqueza nie: Márquez’a

Bougainville’a, Bolugainville’em nie: Bougainvilla, Bougainvillem

Lorki nie: Lorci

Salvadora Dalí / Dalego nie: Daliego (ale: Gaudiego)

 

 • W przypadku nazw i nazwisk obcych o ustalonej wersji polskiej stosujemy właśnie tę pisownię:

 

Jerzy Waszyngton, rzeka Urugwaj, stan Parana, Madryt, Sewilla, Gwadalkiwir, Kordyliera

 

 • Słowa obce (niebędące nazwami własnymi) zapisujemy kursywą:

 

notabene, alter ego, hidalgo, bandeirantes

 

     6. Zapis dat i liczb (prosimy zwrócić uwagę na spacje) 

 

 • w 1945 r. / roku wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • w roku 1945
 • w XIX w. / wieku wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • w wieku XIX
 • w drugiej połowie XX w. / wieku
 • w latach 1990–2005
 • półtora roku
 • dwudziestowieczny nie: XX-wieczny · czteroosobowy nie: 4-osobowy, 4-roosobowy
 • dwudziestopięciolecie, 25. rocznica nie: 25-lecie
 • o godz. / godzinie 18 wybrany zapis prosimy stosować konsekwentnie
 • (w dniu / dnia) 14 listopada 1935 r. / roku
 • II wojna światowa (nie: Druga Wojna Światowa)
 • liczebniki 1–10 zapisujemy słownie, wyższe – cyframi: pięć osób, ale 35 m / metrów
 • konsekwentnie stosujemy skróty typu km, tys., mln – lub pełne słowa

 

       7. Przykłady skrótów 

 • np.
 • tzw., tj.
 • m.in. (bez spacji!)
 • itd., itp., etc.
 • jw.
 • ok. (= około)
 • pw. (= pod wezwaniem)
 • św. św. (= święci)
 • oo. (ojcowie – zakonnicy), ss. (siostry zakonne), ks.
 • im.
 • kpt., mjr (bez kropki!), gen.
 • ul., pl.
 • nr
 • p.n.e. = przed naszą erą,
 • n.p.m. = nad poziomem morza,
 • °C
 • %
 • ha (= hektar)
 • m, cm, mm,
 • m², m³
 • kg, g, t (= tona)
 • zł, €, $

 

8. Łącznik (dywiz) i półpauza (myślnik) 

 

łącznik (-) jest krótki; stosuje się go np. w następujących złożeniach:

 

biało-czerwony

serbsko-chorwacki

renesansowo-barokowy

cztero- lub pięcioletni

południowo-zachodni

 

 • pauza (–) jest dłuższa; można ją uzyskać przez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku „-” na klawiaturze numerycznej. Stosuje się ją jako klasyczny myślnik w tekście ciągłym, w dialogach, a także np. w następujących złożeniach:

 

3–4 metry

20–25 listopada

w latach 2000–2004

spór na linii Hiszpania – Francja

pociąg relacji Warszawa – Kraków

 

W razie pytań chętnie służymy pomocą.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

13 hours 22 minutes ago

◼❌◼78 lat temu - 23 czerwca 1943 roku Niemcy przystąpili na Zamojszczyźnie do drugiego etapu akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej o kryptonimie Wehrwolf, mającej na celu zgermanizowanie terenów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 15 hours ago

⚡️MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE⚡️ nawet w naszym ogrodzie. Para na wielkim motorze wyłania się nagle, pędzi wzdłuż starego żywopłotu. 👀Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, aby ją

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 11 hours ago

◼◼◼21 czerwca 1940 roku, w lesie w „dolinie śmierci”, w pobliżu wsi Palmiry pod Warszawą został rozstrzelany Maciej Rataj (ur. 19 lutego 1884 r. w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 5 hours ago

◼️19 czerwca 1919 zmarł w Rdziosłowie Stanisław Potoczek ps. Wojtek z Grodziska, Wojtek z Ostrej Górki, Wojtek z Jaworka, urodzony 11 września 1849 w Rdziostowie.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 13 hours ago

◼️W dniu wczorajszym obchodziliśmy 23-cią rocznicę śmierci Wincentego Stawarza (ur. 16 grudnia 1921 r. w Wierzchosławicach), żołnierza BCh, działacz SL, PSL, i ZSL. W 1989

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 8 hours ago

◼️42 lata temu - 17 czerwca 1979 – zmarł we Wrocławiu Stanisław Zdąbłasz (ur. 6 lutego 1990 r. w Woli Dalszej. pow. Łańcut). od 1942

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 12 hours ago

Polecamy☝️

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 12 hours ago

🌳☀️🌳Jeżeli szukacie enklawy, miejsca, gdzie można odetchnąć od upału i zgiełku, proponujemy spacer po naszym ogrodzie, kontemplację sztuki i przyrody. Cóż więcej potrzeba dla ukojenia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

⬛️80 lat temu - 15 czerwca 1941 roku w Sztokholmie zmarł Stanisław August Thugutt (ur. 30 lipca 1873 w Łęczycy, zm.) – publicysta, polityk dwudziestolecia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

💚🇵🇱”Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana