Opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów

Opłaty za udostepnianie wizerunków muzealiów

Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r.

MHPRL 022-2/09

Zarządzenie Nr 2/2009

Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie w sprawie pobierania opłat za udostępnianie wizerunków muzealiów. Na podstawie art.25 ust.1 oraz art.25a ust.3 po zmianach Ustawy z dnia 29 września 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz.U. z 2007 r. Nr 136, poz.956) zarządzam co następuje:

§ 1.

Muzeum może:

 1. udostępnić swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania, filmowania w celach popularyzatorskich i naukowych,
 2. udzielić licencji na publikowanie wizerunków muzealiów i wnętrz muzealnych,
 3. udostępnić muzealia do fotografowania i filmowania,
 4. udostępnić do kopiowania dzieła sztuki (obrazy olejne, rysunki etc.),
 5. wykonać usługi fotograficzne na zlecenie (wykonuje i udostępnia fotografie w formie elektronicznej).

§ 2.

Zasady udostępniania:

 1. Udostępniane zdjęć eksponatów na różnych nośnikach, materiałów dokumentacyjnych oraz filmowanie i udzielanie zgody na wykorzystanie wizerunków obiektów dokonywane są na podstawie pisemnego wystąpienia (zamówienia) skierowanego do Dyrektora Muzeum.
 2. Zamówienie powinno zawierać:
  1. dane osobowe występującego (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy, NIP w przypadku osób prawnych),
  2. wskazanie obiektów wraz z dokładnym w miarę możliwości opisem (autor, tytuł, wymagania techniczne),
  3. sposób wykorzystania dzieła z podaniem charakteru publikacji w jakim ma być umieszczone,
  4. w przypadku studentów wymagane jest potwierdzenie z uczelni o temacie pisanej pracy.
 3. Opłata za wykonanie kserokopii wynosi:
  • czarno-białej w formacie A-4 3,-zł
  • czarno-białej w formacie A-3 6,-zł
  • laserowej kolor w formacie A-4 5,-zł
  • laserowej kolor w formacie A-3 9,-zł
 4. Opłata za 1 fotografię wynosi – 100,-zł
 5. Opłata za prawo do jednorazowej publikacji wynosi:
  1. w dziennikach i czasopismach – 100,-zł
  2. w wydawnictwach książkowych – 120,-zł
  3. w wydawnictwach naukowych – 50,-zł
  4. w wydawnictwach komercyjnych – 180,-zł
  5. w wydawnictwach reklamowych – 270,-zł
  6. na nośnikach CD, DVD – 120,-zł
  7. w internecie z zamieszczona informacją o właścicielu i link na stronę muzeum dla celów reklamowych – 300,-zł.
 6. Za filmowanie ekspozycji opłata ustalona w cenie umownej.
 7. Przygotowanie materiału do fotografowania (reprodukowania) – za 1 godz. – 30,-zł.
 8. Usługi nie objęte wyceną mogą być wykonywane na podstawie odrębnej umowy, która określa ich zakres i cenę.
 9. Do powyższych opłat cen dolicza się podatek VAT.

§ 3.

Bezpośredni dostęp do wizerunków muzealiów droga elektroniczną jest bezpłatny.

§ 4.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty, w szczególności gdy dotyczy to uczniów i studentów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

Dyrektor Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
/-/ dr Janusz Gmitruk