Stosowanie procedur recenzji

Procedura recenzji

  1. Wszystkie książki wydane przez Wydawnictwo MHPRL podlegają procedurze recenzji wewnętrznej i recenzji zewnętrznej.
  2. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych. Jest sporządzana po dyskusji podczas posiedzenia Rady Wydawniczej i zatwierdzana większością głosów jej członków.
  3. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym do przekazania pracy recenzentowi zewnętrznemu. Rada Wydawnicza dokonuje wyboru recenzenta/lub recenzentów/, będącemu specjalistą w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst.
  4. Gdy pozytywna recenzja wewnętrzna nie budziła kontrowersji, praca jest skierowana do jednego niezależnego recenzenta zewnętrznego, wywodzącego się z polskich lub zagranicznych instytucji naukowo-badawczych
  5. Proces recenzji przebiega w trybie recenzji anonimowej, co oznacza, że recenzenci oraz autorzy nie znają swoich personaliów. Recenzenci powołani do oceny tekstu zawsze są wybierani spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest autor publikacji.
  6. Recenzja zawiera ostateczne wskazówki w sprawie: przyjęcia pracy do druku bez poprawek, przyjęcia pracy do druku po wprowadzeniu wymaganych poprawek lub odrzucenia pracy.
  7. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje kolegialnie Rada Wydawnicza.